INFORMACE O SPOLKU

 

Spolek Tanaberk vzniknul v červnu roku 2008

Cíle spolku Tanaberk

 • péče a rozvoj poutního místa u kostela sv. Anny
 • podporování účelného využití areálu na Tanaberku
 • organizování kulturních a společenských akcí
 • budování turistických tras a cyklotras v okolí, propagace této lokality, vydávání prospektů a publikací

 

Plánované akce

Po úspěšných letních slavnostech uspořádaných v roce 2008 si naše sdružení stanovilo na příští období tyto úkoly:

Rok 2009

 • výstavba turistického odpočívadla - lesního altánu
 • spolupořádaní česko-bavorského týdne 19. - 26.7.
 • uspořádání Anenské poutě ve dnech 25. - 26.7.
 • vysázení lipové aleje kolem cesty k Tanaberku (listopad)
 
Rok 2010 - 2012
 • vybudování lesoparku
 • výstavba cyklistických a turistických tras v okolí Tanaberku
 • pořádání Anenských poutí a rozšíření počtu kulturních akcí na Tanaberku

 

stanovy občanského sdružení Tanaberk

 

Článek I.   Úvodní ustanovení

 1. Název občanského sdružení je „Občanské sdružení Tanaberk“ /dále jen „ sdružení“/.
 2. Sídlo sdružení je na adrese : Hájek 24, Všeruby 345 06.

 

Článek II.   Právní postavení

 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě stejného zájmu a je založeno v souladu s ustanoveními zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších právních předpisů.
 2. Sdružení je právnickou osobou.
 3. Sdružení se zřizuje na dobu neurčitou.

 

Článek III.   Cíl činnosti sdružení

Cílem sdružení je péče, obnova a další rozvoj poutního místa Tanaberk, organizování kulturních a společenských akcí, pořádání diskusních akcí, podporování účelného využití areálu na Tanaberku, budování turistických tras a cyklotras v okolí, propagace této lokality, vydávání prospektů a publikací.

 

Článek IV.   Členství ve sdružení

 1. Členy sdružení mohou být fyzické i právnické osoby, které souhlasí se stanovami sdružení.
 2. Při založení sdružení se stává členem sdružení ten, kdo podá písemnou přihlášku, ve které prohlásí, že souhlasí se stanovami sdružení. Po vzniku sdružení se členem sdružení stane ten, kdo podá písemnou přihlášku, která je přijata výborem sdružení. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
 3. Členství ve sdružení zaniká:

  a)    doručením písemného oznámení o vystoupení člena výboru sdružení

  b)    smrtí či zánikem člena sdružení

  c)    zánikem sdružení

  d)    rozhodnutím valné hromady o zániku členství.

Článek V.   Práva a povinnosti členů

 1. Člen sdružení má právo:

  a)    účastnit se valné hromady sdružení

  b)    volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů

  c)    obracet se na orgány sdružení s podněty, stížnostmi, informacemi a žádat jejich projednání

  d)    vystoupit ze sdružení.

 2. Člen sdružení má povinnost:

  a)    dodržovat stanovy sdružení

  b)    aktivně se podílet na plnění cílů sdružení

  c)    svědomitě vykonávat přijaté funkce v orgánech sdružení

  d)    platit členské příspěvky.

Článek VI.   Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou valná hromada sdružení, výbor sdružení a kontrolní komise.

 

Článek VII.   Valná hromada sdružení

 1. Valná hromada sdružení /dále jen „ valná hromada“/ je nejvyšším orgánem sdružení.
 2. Všichni členové sdružení jsou oprávněni se zúčastnit valné hromady. Každý člen fyzická osoba disponuje při hlasování jedním hlasem. Každý člen právnická osoba disponuje při hlasování deseti hlasy.
 3. Valnou hromadu svolává výbor podle potřeby, nejméně jednou za rok. Valnou hromadu svolává výbor vždy, když o to požádá nejméně jedna třetina členů sdružení.
 4. Valná hromada je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů sdružení, pro přijetí rozhodnutí valné hromady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů sdružení, není-li v těchto stanovách uvedeno něco jiného (čl.XI.).
 5. Valná hromada zejména:

  a)    schvaluje stanovy sdružení a jejich změny

  b)    hodnotí činnost sdružení za uplynulé období

  c)    schvaluje plán činnosti sdružení na nadcházející období

  d)    volí na dobu 3 let členy výboru a kontrolní komise sdružení, členy výboru a kontrolní komise sdružení odvolává před uplynutím funkčního období, pokud neplní řádně své povinnosti plynoucí z funkce

  e)    schvaluje rozpočet sdružení

  f)    schvaluje zprávy o činnosti a hospodaření sdružení a účetní závěrky

  g)    stanoví výše členských příspěvků

  h)    rozhoduje o zániku členství ve sdružení

  i)    rozhoduje o sloučení, rozdělení nebo zániku sdružení

  j)    vydává konečná rozhodnutí ve věci sporných řízení.

 6. O průběhu každé valné hromady se pořizuje zápis, který obsahuje přijatá rozhodnutí a výsledky hlasování k jednotlivým bodům programu jednání. Zápis podepisuje předseda sdružení. Přílohou zápisu z valné hromady je listina přítomných.

 

Článek VIII.   Výbor sdružení

 1. Výbor sdružení /dále jen „výbor“/ se skládá ze 3 členů, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.
 2. Výbor si ze svého středu volí předsedu sdružení /dále jen „předseda“/, který jedná jeho jménem. Členové výboru mohou být rozhodnutím výboru zplnomocněni k zastupování sdružení v dílčích záležitostech realizace jednotlivých cílů či dílčích úkolů sdružení.
 3. Výbor se schází dle potřeby. Jeho jednání svolává a řídí předseda.
 4. Výbor se usnáší při přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů výboru sdružení. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů výboru. Při hlasování na schůzi výboru má každý člen výboru jeden hlas. Ze zasedání výboru se pořizuje zápis.
 5. Výbor zejména:

  a)    svolává valnou hromadu a připravuje program jejího jednání

  b)    plní usnesení valné hromady

  c)    připravuje akce sledující cíle sdružení

  d)    koordinuje činnost sdružení

  e)   odpovídá za hospodaření sdružení

  f)    rozhoduje o přijetí členů sdružení.

 6. Člen výboru může ze své funkce odstoupit, a to písemným prohlášením adresovaným zbývajícím členům výboru. Dnem doručení písemného prohlášení zbývajícím členům výboru zaniká funkce, nedohodnou-li se odstupující člen a zbývající členové výboru jinak.
 7. Předseda je statutárním orgánem sdružení, jedná navenek jménem sdružení. Podepisování za sdružení se děje tak, že k názvu sdružení připojí svůj podpis předseda.

 

Článek IX.   Kontrolní komise

 1. Kontrolní komisi v počtu 3 členů volí a odvolává valná hromada.
 2. Kontrolní komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení, upozorňuje na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění, dohlíží na dodržování stanov, prověřování stížností a oznámení, provádí kontrolu plnění usnesení valné hromady, podává zprávu o provedené kontrole valné hromadě na první schůzi v kalendářním roce.
 3. Pro volbu, odvolání, funkční období a zánik funkce platí ustanovení čl. VII. a čl.VIII. bod 6 obdobně.

 

Článek X.   Zásady hospodaření

 1. Majetek a finanční prostředky sdružení tvoří dary a příspěvky členů, dary a příspěvky právnických a fyzických osob, výnosy majetku, výnosy z vlastní činnosti (tj. např. vstupné z pořádání kulturních akcí aj.), příspěvky z veřejných rozpočtů, dotace, granty.
 2. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor. Sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného valnou hromadou. Výbor zodpovídá za průběžné vedení účetní evidence, výbor je povinen vypracovat zprávu o stavu hospodaření sdružení. Účetní závěrka musí být předložena ke schválení valné hromadě do každého 31. ledna roku následujícího po ukončení předchozího roku.
 3. Do 30 dnů od registrace zřídí sdružení pro účely hospodaření sdružení běžný bankovní účet.

 

Článek XI.   Zánik sdružení

Sdružení zaniká:

a)    dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením. O dobrovolném rozpuštění nebo sloučení s jiným sdružením rozhoduje valná hromada, toto rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro jeho přijetí tříčtvrtinová většina hlasů všech členů sdružení. Zaniká-li sdružení dobrovolně rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání, v souladu s obecně závaznými právními předpisy

b)    pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění.

 

Článek XII.   Závěrečná ustanovení

 1. Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších právních předpisů.
 2. Tyto stanovy projednal a schválil přípravný výbor sdružení na svém zasedání dne 9.6.2008.
 3. Do ustavení řádných orgánů řídí činnost sdružení přípravný výbor.

 

Ve Všerubech, dne 9.6.2008

Vyhledávání

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Untitled Document

 

Výstavba turistického altánu, celkové náklady: 17.644,- € ; příspěvek z Dispozičního fondu Cíl 3: 14.997,- €

spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Investice do vaší budoucnosti